Råd, udvalg og nævn – Københavns Universitet

SCIENCE > Om fakultetet > Organisation > Råd, udvalg og nævn

Råd, udvalg og nævn

En række råd, udvalg og nævn på fakultetet bidrager til at sikre rådgivning, medinddragelse og dialog vedrørende faglige, forsknings- og uddannelsesmæssige og administrative spørgsmål.

SCIENCE Administrationsforum (SAF)

Formålet med SCIENCE Administrationsforum er at sikre, at udviklingen af fakultetets samlede administration og organisation sker koordineret og i tråd med en fælles strategi. Forummets opgave er gennem koordinering, standardisering og videndeling at sikre en god og effektiv administration samt at sikre et hensigtsmæssigt samspil mellem administrationscentrene / institutadministrationerne og fakultetssekretariatet.

Kontakt: Konsulent Tine Krøyer Brandt-Nielsen

SCIENCE Digitaliseringsråd

SCIENCE Digitaliseringsråd er et rådgivende panel med deltagelse af centrale aktører fra erhvervslivet og den offentlige sektor samt ledelse-, medarbejder- og studenterrepræsentanter fra SCIENCE.

Dekan John Renner Hansen er formand for rådet, som tillige har deltagelse af de øvrige medlemmer af fakultetsdirektionen. Rådet skal komme med visionære forslag og anbefalinger til, hvordan SCIENCE kan udnytte digitaliseringens muligheder i relation til forskning, uddannelse/karriereparathed, formidling samt administration.

Læs mere om SCIENCE Digitaliseringsråd

Kontakt: Chefkonsulent Tina Skriver Didriksen

Advisory Board

Formålet med Advisory Board er at give fakultetsdirektionen mulighed for direkte sparring, kritik og rådgivning fra centrale aktører i erhvervsliv, organisationer mv. Direktionen fremlægger SCIENCEs strategier, aktiviteter og planer inden for uddannelse, forskning, innovation, myndighedsopgaver, erhvervssamarbejde samt formidling og modtager rådgivning om strategier og hovedlinjer i aktiviteterne.

Læs mere om SCIENCE Advisory Board

Kontakt: Kontorchef Claus Thomsen

Aftagerpaneler

Fakultetets aftagerpaneler skal gennem en målrettet dialog med fakultetet bidrage til at sikre uddannelsernes kvalitet og relevans og herunder til at bygge bro mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.

Læs mere om aftagerpanelerne

Kontakt: Chefkonsulent Ingelise Lundgaard

Akademisk Råd (AR)

Akademisk Råd har ifølge universitetsloven dels nogle overordnede opgaver og dels nogle mere specifikke opgaver. AR rådgiver dekanen om den interne fordeling af bevillinger, om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder, og om planer for udveksling af viden.

Læs mere om Akademisk Råd (medlemmer, referater, forretningsorden m.m.)

Kontakt: Signe Rubenhagen

Fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU)

Arbejdsmiljøudvalget varetager koordinering af arbejdsmiljøarbejde på SCIENCE.

Kontakt: Arbejdsmiljøleder Mette Maribo Høgsbro

Fakultetets forskningsudvalg (SFU)

Fakultetets forskningsudvalg har til opgave at rådgive prodekanen for forskning og fakultetets øvrige ledelse om eksisterende og kommende forskningsaktiviteter. Udvalget er et forum for dialogen mellem fakultetsledelsen og de ansatte i forhold til forskningsrelaterede spørgsmål.

Kontakt: Specialkonsulent Pia Fredberg Nielsen

Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU)

Samarbejdsudvalget medvirker til at sikre udviklingen af samarbejdet mellem medarbejdere og ledelse. FSU drøfter overordnede spørgsmål vedrørende arbejds- og personaleforhold, større omstillingsprojekter, efteruddannelsesaktiviteter og medarbejderudvikling samt fakultetets økonomiske situation.

Kontakt: Chefkonsulent Stein Larsen

Fakultetets undervisningsudvalg (SCIENCE-UVU)

Fakultetets undervisningsudvalg har som overordnet formål at rådgive fakultetets og institutternes ledelse om alle forhold, som vedrører institutternes ansvar for undervisningen, og som er relevante på et tværgående niveau.

Kontakt: Sektionsleder Betina Kongsbak

Kommunikationsudvalget

Kommunikationsudvalget koordinerer fakultetets indsats på kommunikationsområdet. Medlemmerne er kommunikationsmedarbejdere på institut- og fakultetsniveau.

Kontakt: Kommunikationschef Birgitte Lyhne Broksø

Ph.d.-udvalg

Ph.d.-udvalget nedsættes af rektor, og består af valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og for de ph.d.-studerende. Udvalget arbejder tæt sammen med ph.d.-skolelederen og er ansvarligt for løbende udvikling og tilpasning af ph.d.-uddannelsen.

Læs mere om ph.d.-udvalget på SCIENCE

Kontakt: Leder af ph.d.-sektionen Michael Cleve Hansen

SCIENCE Ledelsesteam (SLT)

Fakultetsledelsesteamets opgave er at sikre en sammenhængende ledelse på fakultetet. SLT består af fakultetsdirektionen og institutlederne og skal gennem information, drøftelser og beslutninger sikre sammenhæng og koordination på tværs af fakultetet.

Kontakt: Chefkonsulent Stein Larsen

SCIENCE Dialogforum

Prodekanerne for uddannelse fører på vegne af dekanen en regelmæssig dialog med udvalgte repræsentanter for de studerende – under ét benævnt SCIENCE Dialogforum. Dialogforums overordnede opgave er: 1. at sikre en tæt relation mellem studerende og ledelsem og 2. at arbejde for de bedst mulige rammer for studiemiljø og -kultur.

Kontakt: Sektionsleder Gitte Henchel Madsen

Studieledere

Studielederen har til opgave i samarbejde med studienævnet at forestå den praktiske tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen.

Find her en liste over studieledere på SCIENCE

Kontakt: Chefkonsulent Ingelise Lundgaard

Studienævn

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning.

Læs mere om de enkelte studienævn.

Kontakt: Chefkonsulent Ingelise Lundgaard