Akademisk Råd

På Københavns Universitet er der på hvert fakultet nedsat et akademisk råd.
Akademisk Råd (AR) har følgende opgaver:
1)   At udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger.
2)   At udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og
      uddannelsesområder og planer for videnudveksling.
3)   At indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal
      bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger.
4)   At tildele ph.d.- og doktorgraden.
5)   Andre opgaver efter universitetets vedtægt.

AR kan udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for universitetets virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som dekanen forelægger.

AR består af dekanen og seks repræsentanter valgt af det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, og tre repræsentanter for de studerende. Det teknisk-administrative personale vælger tre repræsentanter, som deltager i møderne som valgte observatører.

Rådets møder er offentlige. Sager kan dog behandles for lukkede døre, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. Rådets mødemateriale, herunder dagsordener og beslutningsreferater, gøres offentligt tilgængeligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademisk Råd på SCIENCE har fungeret fra 1. februar 2013.
Den 1. januar 2012 fusionerede Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) (det veterinære område undtaget) med Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT) til Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).  I overgangsåret 2012 fungerede de to råd som fælles råd. Mødemateriale og referater for møderne i 2012 kan ses nedenfor.