Fakultetssekretariatet – Københavns Universitet

SCIENCE > Om fakultetet > Organisation > Fakultetssekretariatet

Fakultetssekretariatet

Sekretariatets hovedopgave er at bistå direktionen samt at understøtte fakultetets kerneopgaver inden for forskning, uddannelse, formidling og samspil med erhvervsliv, myndigheder og det øvrige samfund.

Fakultetssekretariatet skal sikre, at den samlede administration på fakultetet baserer sig på fælles regler og retningslinjer. Med det for øje rådgiver og vejleder sekretariatet institutter og centre i spørgsmål indenfor ovenstående områder.

Fakultetssekretariatet ledes af fakultetsdirektør Henrik Zobbe og består af 8 administrative enheder.

SCIENCE Campus Service

SCIENCE Campus Service varetager drift, vedligehold og service af bygninger og terræn på fakultetets område, dvs. bygninger og terræn på Nørre Campus, dele af City Campus samt Frederiksberg Campus. Samlet areal ca. 444.000 m2.

Chef for afdelingen er Søren P. Hassing.

Se organisationsdiagram

Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Campus Service.

SCIENCE Erhverv og Myndighed

SCIENCE Erhverv og Myndighed har ansvar for strategiske indsatser, udviklingsopgaver og ledelsesbetjening med det formål at styrke fakultetets samarbejde med erhverv, myndigheder og ulande. Kontoret er også vært for fakultetets iværksættermiljø for entreprenante studerende, SCIENCE Innovation Hub. Opgaverne løses i tæt samspil med ledelsen, den øvrige administration, fagmiljøerne og de studerende på SCIENCE’s institutter foruden nationale og internationale samarbejdspartnere.

Chef for kontoret er Lise Walsted Kristiansen. Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Erhverv og Myndighed.

SCIENCE Forskning og Innovation

SCIENCE Forskning og Innovation er fakultetets afdeling for forskning og innovation samt sekretariat for ph.d. skolen, studenter innovation og -entrepreneurship.

Afdelingen rådgiver og assisterer sektioner og forskere samt ledelsen i forbindelse med ansøgninger om interne, eksterne og internationale midler. Afdelingen hjælper også institutternes forskere og administrative medarbejdere i både ansøgnings- og kontraktfaser. Læs mere om det og få gode råd til din ansøgning, se opslag fra råd og fonde samt få information om skriveworkshops og informationsmøder på Forskerportalen på KUnet.

På ph.d.-området arbejder afdelingen med at realisere Københavns Universitets strategi for ph.d.-rekruttering og -uddannelse i samarbejde med institutternes ph.d.-administration og fakultetets forskeruddannelse. Ph.d.-sekretariatet betjener ph.d.-skoleleder, ph.d.-udvalget samt varetager administration, drift og udvikling.

Chef for afdelingen er Inge-Sofie Sørensen. Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Forskning og Innovation.

SCIENCE HR

SCIENCE HR varetager personale- og lønadministration for alle institutter på SCIENCE. Vi har juridisk specialkompetence til rådgivning om ansættelser, afskedigelser og generelt om de ansættelsesretlige områder. Vi sagsbehandler disciplinær- og afskedigelsessager på SCIENCE. Vi har desuden specialkompetence til rådgivning om særlige personalerelaterede ledelsesudfordringer.

SCIENCE HR rekrutterer på vegne af dekanen, dvs. tidsubegrænsede adjunkter, lektorer, professorer, prodekaner og institutledere. Vi rådgiver desuden institutterne på SCIENCE om rekrutteringsforløb, medarbejderudviklingsforløb og kompetenceudvikling.

SCIENCE HR varetager fakultetets lønpolitik, personalepolitik m.v. på baggrund af Københavns Universitets personalepolitiske retningslinjer.


Afdelingens chef er Marianne Nielsen. Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE HR.

SCIENCE Ledelse og Kommunikation


Chef for afdelingen er Claus Thomsen.

Chef for kommunikation er Birgitte Lyhne Broksø.

Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Ledelse og Kommunikation.

SCIENCE Plan og Projekt

SCIENCE Plan & Projekt varetager opgaver indenfor udvikling og planlægning af fakultetets campus-områder og bygningsmasse. Dette indebærer projektledelse indenfor:

  • Brugerinddragelse i forbindelse med plan- og byggesager.
  • Kvalitetssikring (granskning) af byggesagers proces og resultat, i samarbejde med fakultetets driftsafdeling, brugergrupper, arbejdsmiljø-team og fakultets-ledelsen.
  • Samarbejde og koordinering med KU og Bygningsstyrelsen.

Arbejdsmiljø-teamet er funderet i Plan & Projekt-afdelingen.

SCIENCE Plan & Projekt kan kontaktes på tlf. 35 33 31 13 eller e-mail

Konstitueret chef for afdelingen er Anja Gabelgård. Se en liste med alle medarbejdere i SCIENCE Plan & Projekt.

SCIENCE Uddannelse

SCIENCE Uddannelse varetager den daglige administration og drift på uddannelsesområdet samt den administrative understøttelse af områdets udvikling.

SCIENCE Uddannelse yder sekretariatsbistand til råd og nævn, der virker på uddannelsesområdet, og det er i SCIENCE Uddannelse at vejledning af og kontakten til de studerende ligger forankret.

Chef for kontoret er Karen Rønnow.

SCIENCE Uddannelse består af følgende sekretariat/sektioner:

SCIENCE Økonomi

SCIENCE Økonomi ledes af økonomichef René N. Birch og er en administrativ enhed ved SCIENCE Fakultetssekretariat. SCIENCE Økonomi består af to sektioner - en budgetsektion og en regnskabssektion.

SCIENCE Økonomi er placeret i hovedbygningen på Bülowsvej 17, 1. sal, 1870
Frederiksberg C. Den daglige ledelse af budgetsektionen varetages af økonomichef René N. Birch, mens den daglige ledelse af regnskabssektionen varetages af regnskabchef Morten Estrup.

Budgetsektionenen

Budgetsektionen udarbejder fakultetets samlede budget, laver budgetopfølgning, varetager den interne bevillingsfordeling til institutter og andre bevillingshavere samt udfører bevillingskontrol og yder vejledning af fakultetets bevillingshavere i dispositionsspørgsmål. Budgetsektionen er ansvarlig for udarbejdelse af fakultetets ledelsesinformation samt diverse økonomiske analyser, strategiarbejde, kontraktstyring og udbud.

Se medarbejderne i budgetsektionen

Regnskabssektionen

Regnskabssektionen arbejder med at sikre korrekt og rettidig behandling af købs- og salgsfakturaer, kontrol af rejseafregninger, omposteringer, registreringer af anlæg, afstemning af kasse/banker m.v. med henblik på at sikre, at fakultets regnskabsdata er retvisende til brug for den samlede økonomistyring.

Se medarbejderne i regnskabssektionen

SCIENCE Økonomi varetager derudover sekretariatsfunktionen for Arktisk Stations Råd.