Master- og diplomuddannelser – Københavns Universitet

SCIENCE > Uddannelse > Efter- og videreuddannelse > Master- og diplomuddan...

Master- og diplomuddannelser

Ønsker du at bevæge dig et skridt videre i din karriere, er en master- eller diplomuddannelse måske noget for dig.

Udbud af masteruddannelser

Du har også mulighed for at tage en masteruddannelse med fleksibelt forløb, hvor du kan sammensætte din egen individuelle masteruddannelse i samarbejde med fakultetet.

SCIENCE tilbyder desuden masterkurser, der er tilknyttet masteruddannelserne som valgfrie kurser, og som kan tages som enkeltfag.

Masteruddannelserne indeholder kurser på kandidatniveau, mens diplomuddannelsen er på bachelorniveau. Både en masteruddannelse og en diplomuddannelse er en etårig forskningsbaseret videreuddannelse på 60 ECTS-point tilrettelagt på deltid, der skal tages indenfor enten 6 eller 3 år. 

Adgangskrav Til toppen

Der er to adgangskrav:

  1. En relevant videregående uddannelse (for masteruddannelser kræves som minimum en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et regulereret forløb).
  2. Minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. På enkelte masteruddannelser kan der være krav om mere erhvervserfaring.

Du kan få dispensation for det formelle uddannelseskrav, hvis vi vurderer at du er kvalificeret ud fra erhvervserfaring samt evt. anden uddannelse. Du skal derfor vedlægge en begrundet ansøgning om dispensation, hvis du søger optagelse på en uddannelse, hvor du ikke opfylder adgangskravene.

AnsøgningsfristerTil toppen

Se på hjemmesiden for den specifikke masteruddannelse.

Sene ansøgninger/tilmeldinger

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding. Såfremt der stadig er plads på kurset, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at få dig registreret korrekt og opkrævet betaling inden kursusstart.

Betalingsforhold for masteruddannelser og -kurserTil toppen

Betaling for masteruddannelser og masterkurser opkræves som deltagerbetaling for de enkelte kurser i takt med tilmelding til kurserne. Find priser for aktuelle masterkurser på masteruddannelsernes hjemmesider for oplysninger om prisen for hele uddannelsen.

Særlige regler angående deltagerbetaling for ikke-EU/EØS-statsborgere

De oplyste priser for masterkurser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse (ansøgere med varig opholdstilladelse i Danmark skal vedlægge kopi af opholdstilladelsen).

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg der varierer afhængig af kursus og kan ligge mellem 258 og 683 kr. pr. ECTS-point.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sender vi en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Af fakturaen fremgår hvilke kurser du er tilmeldt. Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende kurser. Betalingen er en betingelse for at starte på kurset, og manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen en gang, den ordinære eksamen og evt. den dertilhørende reeksamen. [Såfremt du får behov for yderligere eksamensforsøg, kan du betale for at gå til eksamen som selvstuderende, hvis dette kan godkendes af den kursusansvarlige, alternativt skal du betale deltagerafgift igen.]

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.

Ansøgning om optagelseTil toppen

Du kan søge optagelse på hele masteruddannelsen eller enkelte kurser. Da der ikke er noget krav om at tage kurserne i rækkefølge, skal studerende optaget på en masteruddannelse løbende tilmelde sig kurserne ved at indsende en tilmeldingsblanket for hvert kursus, og betalingen for masteruddannelsen sker løbende via opkrævning af deltagerafgift til de enkelte kurser. Masterstuderende optaget på hele uddannelsen er garanteret plads på kurserne inden for en periode på seks år.

For at blive optaget på en masteruddannelse skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema om optagelse til en masteruddannelse (pdf)

Ansøgning skal ske inden ansøgningsfristen for det første kursus og det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til studenterservice@science.ku.dk

Kursustilmelding for dig der er i gang

Når du er i gang med din masteruddannelsen, skal du bruge det her skema til at tilmelde dig dine kurser:

Kursustilmelding for masterstuderende (pdf)

Tilmelding til masterprojekt

Når du skal tilmelde dig masterprojekt, skal du i samarbejde med studieleder/vejleder udfylde og underskrive en kontrakt som sendes til studenterservice@science.ku.dk sammen med et tilmeldingsskema. Dette skal ske senest ved påbegyndelsen af projektet.

Masterprojektkontrakt

Optagelse på et masterkursus som enkeltfagTil toppen

Hvis du kun ønsker at ansøge om optagelse på et enkelt masterkursus, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema om optagelse på et masterkursus som enkeltfag. Dette gælder også, selv om du tidligere har taget masterkurser på SCIENCE.

Ansøgningsskema til masterkurser som enkeltfag (pdf)

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til studenterservice@science.ku.dk.

Dokumentation for bestået kursus

Når du ønsker dokumentation for et bestået enkeltfag, skal du gå ind og printe det selv på KUnets selvbetjening. Har du brug for underskrevet dokumentation, skal du henvende dig til Help Desk i SCIENCE Studenterservice, hvor du kan få en underskrevet udskrift af dit eksamensresultat. Hvis du er optaget på en hel masteruddannelse, vil du efter afsluttet uddannelse modtage et eksamensbevis.

Hvem kan jeg kontakte?Til toppen

Hvis du har spørgsmål, så se i FAQen om master- og diplomuddannelse efter svar.

Hvis du ikke kan finde svar i FAQen er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice eller den pågældende studieleder (se uddannelsernes hjemmesider).