Masteruddannelse med fleksibelt forløb

Hvad er en masteruddannelse med fleksibelt forløb?

En masteruddannelse med fleksibelt forløb - skræddersys til dig som studerende. Rammerne er ens for alle, men det konkrete studieforløb – hvilke moduler og kurser der skal indgå - aftales mellem dig og din vejleder. Masterforløbet tilpasses dine ønsker og din faglige baggrund.

Optagelse og adgangskrav

Adgang til masteruddannelsen med fleksibelt forløb forudsætter, at du har:

  1. En videregående uddannelse, der er relevant i forhold til studiet af hovedemnet: En akademisk bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb.
  2. Mindst to års erhvervserfaring, der er relevant i forhold til studiet af hovedemnet, og som er erhvervet efter den adgangsgivende uddannelse.

SCIENCE kan efter konkret vurdering give adgang for dig, hvis du ikke opfylder betingelserne om den adgangsgivende uddannelse, hvis vi vurderer, at du har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre det fleksible forløb.

Der er løbende optagelse på fleksible forløb.

Uddannelsesplan

Når du bliver optaget på en fleksibel masteruddannelse udformer du en individuel uddannelsesplan sammen med en faglig vejleder, som udpeges af det relevante studienævn. Din uddannelsesplan skal godkendes i det studienævn, som har tildelt dig en vejleder. Uddannelsen er på 60 ECTS-point og du skal gennemføre inden for 6 år.

En uddannelsesplan omfatter et antal kurser/moduler fra eksisterende master- eller kandidatuddannelser på SCIENCE eller andre fakulteter/universiteter samt et afgangsprojekt på mellem 12-20 ECTS-point. Din uddannelse struktureres omkring et hovedemne, og de valgte kurser/moduler skal have relevans i forhold til hovedemnet for din uddannelse.

Du skal bestå mindst halvdelen (30 ECTS-point) af uddannelsen med kurser/studieaktiviteter bestået på SCIENCE. Din hovedvejleder på dit masterprojektet skal være ansat på SCIENCE. Den færdige master opnår titlen master (dit hovedemne).

Priser

  • Når din uddannelsesplan er godkendt skal du betale et gebyr på 10.000 kr. for et vejledningsforløb med den faglige vejleder igennem hele uddannelsesforløbet.
  • For kurser/moduler der indgår i masteruddannelser betales kurset fastsatte pris. Bachelor- og kandidatkurser følger reglerne om Enkeltfag læs mere her.
  • Skriftlige opgaver koster 1.000 kr. pr. ECTS-point.
  • Masterprojektet koster 1.000 kr. pr. ECTS-point, dvs. mellem 12.000-20.000 kr.

Ansøgning om optagelse og tilmelding til kurserne

For at blive optaget på en masteruddannelse som fleksibelt forløb, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema om optagelse til en masteruddannelse med fleksibelt forløb (pdf)

Ansøgning skal ske inden ansøgningsfristen for det første modul og det udfyldte ansøgningsskema afleveres/sendes til:

SCIENCE Studenterservice

Der er ikke er noget krav om at tage kurserne i rækkefølge så du skal løbende tilmelde dig kurserne ved at indsende nedenstående tilmeldingsblanket for hvert kursus. Du betaler for masteruddannelsen løbende via opkrævning af deltagerafgift til de enkelte kurser.

Kursustilmelding for masterstuderende (pdf)

Du er optaget på hele masteruddannelsen er garanteret plads på kurserne inden for en periode på seks år.

Tilmelding til masterprojekt

Når du skal tilmelde dig masterprojekt, skal du i samarbejde med studieleder/projektvejleder udfylde og underskrive en kontrakt som sendes til studenterservice@science.ku.dk sammen med et tilmeldingsskema for masterstuderende. Dette skal ske ved påbegyndelsen af projektet.

Masterprojektkontrakt

Sene ansøgninger/tilmeldinger

Hvis du forpasser en ansøgningsfrist, er du velkommen til at kontakte os for at høre, om du kan nå at indsende en sen ansøgning/tilmelding. Såfremt der stadig er plads på kurset, vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi kan nå at få dig registreret korrekt og opkrævet betaling inden kursusstart.

Betalingsforhold for masteruddannelser og -kurserTil toppen

Betaling for masteruddannelser og masterkurser opkræves som deltagerbetaling for de enkelte kurser i takt med tilmelding til kurserne.

Særlige regler hvis du er ikke-EU/EØS-statsborgere

De oplyste priser for masterkurser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse (ansøgere med varig opholdstilladelse i Danmark skal vedlægge kopi af opholdstilladelsen).

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på 940 kr. pr. ECTS-point.

Betalingsbetingelser

Når du får besked om, at du er optaget, sender vi dig en faktura på den samlede kursusafgift til den fakturaadresse du har angivet. På fakturaen kan du se hvilke kurser du er tilmeldt. Så snart vi har registreret indbetalingen, er du endeligt optaget og har adgang til det eller de pågældende kurser. Betalingen er en betingelse for at starte på kurset, så manglende betaling vil medføre afmelding.

Deltagerbetalingen dækker deltagelse i undervisningen, den ordinære eksamen og evt. den dertilhørende reeksamen.

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.