13. august 2017

Medicin - fra ide til tablet

I dette oplæg skal eleverne stifte bekendtskab med medicinalkemi. 

Der bliver taget udgangspunkt i begreber som grundstoffer og syrer/baser, men alt bliver set med medicinalkemiske øjne.
Eleverne lærer hvordan kemien kan bruges til at fremstille medicin, men også hvordan man kan føre kontrol med mængden af medicin i en tablet. Eleverne får lov til at bygge forskellige slag medicin med molekylebyggesæt og udfører et titreringsforsøg, hvorved de selv bestemmer koncentrationen af acetylsalicylsyre i en tablet.
Hele oplægget er bygget op omkring, at eleverne selv skal have lov til at have tingene mellem fingrene, med korte stop med forklaringer/opsamling af de studerende.   

Inden besøget
Når Cirkus Naturligvis besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer. For at klassen får mest muligt ud af besøget, forventes det, at eleverne er bekendt med forberedelsesmaterialet. Dette kan enten ske ved, at en lærer gennemgår materialet eller at eleverne selv læser det. I forberedelsesmaterialet er beskrevet baggrundsviden om emnet, som er godt at kunne forud for oplægget.

Se forberedelsesmateriale udskoling

Se forberedelsesmateriale mellemtrinnet 

For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det i øvrigt vigtigt, at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At dette forløb skal foregå i et fysik/kemi lokale eller et dertil svarende lokale.

 • At en lærer er til stede under undervisningen.

 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: smartboard.

 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget, især under forsøgene.

 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema.

 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejdet.

Under besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Oplægget ”Medicin – fra ide til tablet” vil overordnet komme igennem følgende emner/forsøg:

 • Introduktion til kemi generelt, samt introduktion til medicinalkemi.

 • Diskussion om hvor får man ideerne til ny medicin fra.

 • Eleverne får lov til at bygge forskellig slag medicin med molekylebyggesæt.

 • Diskussion om hvorvidt man kan stole på hvor stor mængde medicin, der er i tabletterne, vi spiser?

 • Titreringsforsøg hvor eleverne bestemmer koncentrationen af acetylsalicylsyre i en tablet.

Kompetencemål:

 • Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold.

 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

 • Eleverne vil kunne udtænke og udfordre naturvidenskabelige hypoteser, i simple eksempler.

Færdigheds og vidensmål:

 • Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.

 • Eleven kan med modeller beskrive sammenhænge mellem atomers elektronstruktur og deres kemiske egenskaber, herunder med interaktive modeller.

 • Elever har viden om grundstoffernes periodesystem.

Læringsmål:

 • Eleven kan konstruere en 3D-struktur af et molekyle ud fra en tegning.

 • Eleverne kan, i grupper, måle hvor meget base, der bruges til titreringen.

 • Eleven kan analysere (med hjælp) de data, der er opsamlet under forsøget og dermed bestemme indholdet af acetylsalicylsyre i en tablet.

Centrale begreber:

Kemi, organisk kemi, medicin, syrer/baser, titrering.

Efter besøget
Vi stræber efter at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af kemiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.
Vi har udarbejdet noget efterbehandlingsmateriale, som vi håber I vil bruge, det kan findes på linket her. 

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.