Enkeltfag – Københavns Universitet

Enkeltfag

Hvis du vil opgradere dine kvalifikationer og have et kompetenceløft, kan du tage bachelor- og kandidatkurser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

Kurserne udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse. Det indebærer, at enhver kan deltage i kurserne, hvis man er kvalificeret og der er plads på kurset, samt at man betaler en deltagerafgift.

Indhold

Kursusudbud

Du kan finder kurserne på SCIENCE i Københavns Universitets kursuskatalog. 

Du kan søge om optagelse på alle kurser på SCIENCE. Men du kan kun blive optaget på kurser, hvor der er ledige pladser, og du opfylder adgangskravene. Du kan ikke lave projekter, herunder et bachelorprojekt eller et speciale, som enkeltfag.

Se film om, hvordan du finder dit kursus:

Guide: Sådan finder du et kursus

Guide: Sådan læser du en kursusbeskrivelse

Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med de almindelige studerende.

Du kan højst indskrives på enkeltfag eller dele af en uddannelse svarende til halvdelen af en uddannelses ECTS-point. Det vil sige, at hvis du fx vil tage kurser på bacheloruddannelsen i matematik, som er normeret til 180 ECTS, kan du højst tage 90 ECTS matematikkurser på bachelorniveau.

Hvis du har brug for vejledning til valg af kurser, kan du kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.

E-læringskurser

På e-læringskurser, hvor både undervisning og eksamen foregår 100% elektronisk (online kurser), kan du kun blive optaget hvis du er tilknyttet et projekt, en organisation, samarbejdspartnere el.lign. og med tætte relationer til forskere ved SCIENCE. Angiv kontaktperson ved ansøgning om kurset.

Hvornår er der undervisning? Skemagrupper og blokstruktur

Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen, hvilken blok og skemagruppe det enkelte kursus er placeret i.

Kurserne på SCIENCE er tilrettelagt efter en blokstruktur, som inddeler studieåret i 4 blokke af 9 ugers varighed. Blok 1 og 2 er placeret om efteråret og blok 3 og 4 er placeret om foråret. Typisk varer et kursus én blok. Se den studiekalender/blokstrukturen her.

Derudover er undervisningen placeret i en skemagruppe eller evt. undergruppe. Hvis dit kursus er placeret i skemagruppe A, så er undervisningen tilrettelagt i både undergruppe A 1 og A 2 .

Skemagrupperne (og undergrupper), er tidsmæssigt placeret efter denne model:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
kl. 08:00-10:00  B 1 A 1 C 1 A 1 B 1
kl. 10:00-12:00 A 2 B 2
Middagspause
kl. 13:00-15:00 C 1 B 2 C 2 A 2 D
kl. 15:00-17:00 C 2

Du har ikke mødepligt til kursernes forelæsninger, men på nogle kurser skal du opfylde nogle forudsætninger for at kunne gå til eksamen. Hvis der er forudsætninger for at kunne gå til eksamen, fremgår det af kursusbeskrivelsen.

Offentliggørelse af kursusudbud

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres 1. maj på www.kurser.ku.dk. Til toppen

Adgangskrav

Du skal opfylde de områdespecifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B (Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør: Engelsk C)
 • Matematik A (Skov- og landskabsingeniør , Have- og parkingeniør og Idræt: Matematik B)

Derudover skal du bemærke, hvilken uddannelse dit kursus er tilknyttet, idet der kan være uddannelsesspecifikke adgangskrav til uddannelsen, som du også skal leve op til. Du finder de uddannelsesspecifikke krav beskrevet under uddannelsen her.

Du kan få dispensation fra adgangskravene, hvis vi vurderer at du har de nødvendige faglige forudsætninger. Du søger dispensation fra adgangskravene ved at sende, sammen med din ansøgning, en beskrivelse af, hvordan du mener, du opfylder adgangskravene og evt. dokumentation for det.  

Mulighed for optagelse/pladsbegrænsning

Opfylder du adgangskravene, er der generelt gode muligheder for at blive optaget som enkeltfagsstuderende, men vi kan ikke garantere dig, at der er plads på det kursus, du ønsker at følge. Fx er det typisk ikke muligt at få plads på førsteårskurser og eventuelt andetårskurser på uddannelser med pladsbegrænsning (idræt og molekylær biomedicin). Vi kan ikke på forhånd fortælle dig om der er plads på de kurser du ønsker. Du får svar ved at sende en ansøgning.   Til toppen  

Pris og betalingsbetingelser

Hele kurser

Ved betaling for et kursus, har du krav på at følge den tilhørende undervisning én gang, samt blive tilmeldt op til to eksamensforsøg. Du skal bruge eksamensforsøgene inden for 2 år efter den første ordinære eksamen, der ligger i den blok, du fulgte kurset og at eksamen udbydes.

ECTS-pointene for de enkelte kurser findes i kursusbeskrivelserne, og prisen er:

 • kr. 850 pr. ECTS-point

Prisen inkluderer undervisning samt tilmelding til ordinær eksamen og evt. dertilhørende reeksamen. 

Deltagerbetalingen kan ændres fra år til år.

Hvis du er ledig, og jobcentret eller anden aktør betaler kurset, tillægges deltagerbetalingen den gældende takst for deltidsuddannelse, som er fastsat af ministeriet. Se taksterne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kun eksamen

Hvis du ikke ønsker at deltage i undervisningen, men ønsker at være selvstuderende og kun deltage i eksamen, gælder følgende pris:

 • kr. 1000 for 1 eksamensforsøg i den pågældende eksamensperiode uanset eksamensformen

Når du kun er tilmeldt eksamen, vil du ikke få adgang til kursushjemmesiden, hvor pensum, opgaver, informationer osv. bliver lagt ud.

Du kan ikke tilmelde dig reeksamen, hvis du ikke tidligere har været tilmeldt en ordinær eksamen i det pågældende kursus.

Den kursusansvarlige skal godkende dig om selvstuderende. Du kan ikke tilmelde dig (kun) eksamen i kurser, der kræver aflevering af obligatoriske øvelsesopgaver, eller beståelse af øvelseskurser eller hvis kurset indeholder elementer af løbende evaluering. Hvis du ikke bliver godkendt som selvstuderende, kan du alternativt blive tilmeldt hele kurset og betale den fulde kursusafgift.

Prisen for eksamen kan ændres fra år til år.

Tilmelding som selvstuderende følger de samme ansøgningsfrister som til selve kurset.

Særlige regler angående deltagerbetaling for ikke-EU/EØS-statsborgere

Ovenstående priser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse.

Da vi ikke modtager taxametertilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg på kr. 940 pr. ECTS-point.

Hvis du ansøger med varig opholdstilladelse i Danmark skal du vedlægge kopi af opholdstilladelsen.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sendes en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Betalingen er en betingelse for at du kan starte på kurset. Hvis ikke du betaler bliver du afmeldt kurset.

Ved afmelding af kurser efter kursusstart refunderes deltagerafgiften ikke.

Ansøgning om optagelse

For at blive optaget på et kursus skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema: ansøgning til Enkeltfag (pdf)

Du kan først søge om optag, når kursusudbuddet er offentliggjort.

Du skal aflevere/sende ansøgningen sammen med dokumentation for uddannelse til Help Desk i SCIENCE Studenterservice. Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, skal du vedlægge en begrundet ansøgning om dispensation for adgangskravene.

Ansøgningsfrister

Placering Ansøgningsfrist Svar på ansøgning
Blok 1 10. juni 15. august
Blok 2 10. september 15. oktober
Blok 3 10. december 15. januar
Blok 4 10. marts 15. april
Blok 5 (sommerkurser) 1. april 15. maj


Ansøgninger til kurser med flere ansøgere end ledige pladser bliver prioriteret efter, hvornår ansøgningerne er modtaget.

Hvis du får plads på et kursus, modtager du eller din arbejdsgiver en faktura.

Ledige pladser efter ansøgningsfrist

Er der ledige pladser på kurser efter ansøgningsfristen, kan du søge om at få én af disse pladser.

OBS: Ansøgningen skal være os i hænde senest 7 dage før blok-start for at kunne komme i betragtning til en af disse pladser.

Hvad sker der når du har sendt ansøgningen?Til toppen

 1. Vi modtager din ansøgning via post, Help Desk eller mail
 2. Du får en mail om at ansøgningen er modtaget og hvornår du kan forvente svar om optagelse (sendes til den mail der er oplyst på ansøgningsskema)
 3. Vi behandler alle ansøgninger. Herunder tjekker om du opfylder adgangskrav.
 4. Hvis du ikke opfylder adgangskravene får du tilsendt afslag på mail (sendes til den mail der er oplyst på ansøgningsskema)
 5. De ansøgere som opfylder adgangskrav bliver fordelt på pladser på kurserne. Pladser fordeles efter hvornår vi har modtaget ansøgningen.
 6. Hvis du opfylder adgangskrav, men der ikke er plads på det kursus du har ønsket, vil få en mail om dette (sendes til den mail der er oplyst på ansøgningsskema)
 7. Hvis du får plads, bliver du oprettet og der sendes besked til Københavns Universitet centralt, om at der skal oprettes KU-brugernavn og at der skal sendes ID kort til dig.
 8. Vi opretter en faktura og den bliver sendt til dig fra KU centralt (via post, mail eller elektronisk faktura). Der kan gå 2-3 hverdage før den sendes til dig (dette vælges på ansøgningsskema).
 9. Vi sender optagelsesmail med praktiske oplysninger til dig.
 10. Når vi har modtaget din betaling bliver du placeret på et hold på dit kursus.
 11. Du kan se Absalonrum og aktive tilmeldinger på KUnet.
 12. Nu er du klar til at gå i gang med dit kursus. God arbejdslyst! 

Til toppen

Eksamen

Kurset afsluttes med en eksamen, hvor du deltager på lige fod med fuldtidsstuderende. Når du er tilmeldt og optaget på et kursus, er du samtidigt automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i det pågældende kursus. Husk at medbringe billed-ID (pas eller kørekort) hvis ikke du har modtaget dit studiekort.

Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen, skal du afmelde dig via KUnet > Selvbetjening > Indskrivning, undervisning og eksamen. Hvis du ikke afmelder dig til eksamen, bliver du automatisk registreret for et eksamensforsøg.Til toppen 

Dokumentation for bestået kursusTil toppen

Når du ønsker dokumentation for et bestået enkeltfag, skal du gå ind og printe det på din Selvbetjening. Har du brug for underskrevet dokumentation, skal du henvende dig i Help Desk i SCIENCE Studenterservice, hvor du kan få en underskrevet udskrift af dit eksamensresultat.

Vil du bruge enkeltfag til at opfylde de faglige mindstekrav til at undervise i gymnasieskolen?

Læs hvordan du kan bruge enkeltfag til at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen.

Du kan ikke få vurderet hos os hvilke kurser du mangler for at opfylde de faglige mindstekrav.

Er du allerede i gang med en uddannelse på SCIENCE?

Hvis du allerede er fuldtidsstuderende på en bachelor- eller kandidatuddannelse på SCIENCE gælder det at

 • du kan ikke tage kurser på enkeltfag som er obligatoriske eller begrænset valgfrie på din uddannelse. Du kan kun tage kurser som ville indgå i din uddannelse som valgfrie.
 • du må gerne tage kurser som enkeltfag, selv om du er på orlov fra din uddannelse (men det må stadig kun være valgfrie kurser).
 • du må tage kurser som enkeltfag som er begrænset valgfrie eller obligatoriske kurser på alle andre uddannelser end den du er indskrevet på. Det vil sige både bachelor- og kandidatuddannelser (men adgangskravene er stadig gældende).
 • du kan ikke betale for ekstra eksamensforsøg i kurser, hvor du allerede har brugt 3 forsøg. Det skal du have dispensation til. Læs mere om det på din uddannelsesside.
 • hvis du har taget et kursus som enkeltfag indgår det ikke i reglerne om startmerit.
 • du får ikke refunderet din betaling for kurser, selv om de senere bliver meritoverført til en uddannelse du bliver indskrevet på.

Har du nogen spørgsmål?Til toppen

Vi har lavet en FAQ til dig med spørgsmål vi ofte får omkring enkeltfag. Kig her om du kan finde svar på dit spørgsmål.

Hvis du ikke kan finde svar i FAQ'en, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.