GDPR

Først ”det med småt” om GDPR [1], inden du skriver om dig, din idé og dit team!
English version below

Ved indlevering af denne ansøgning giver du samtidig dit samtykke til, at SCIENCE Innovation Hub behandler og opbevarer dine oplysninger som beskrevet nedenfor. ”Oplysninger” inkluderer oplysninger fra din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du efterfølgende afgiver til SCIENCE Innovation Hub.

Oplysningerne i ansøgningen bliver brugt i forbindelse med administration af dit medlemskab af SCIENCE Innovation Hub, f.eks. til administration af adgangskort, bookning af eksperter, forplejning og adgang til events/hubmøder). Vi viser og deler også en del informationer  om dig og dit team (herunder jeres kontaktoplysninger) på en Hubster plakat vi hænger i hubben og på vores hjemmeside (www.science.ku.dk/sciencehub), når vi poster opslag og fotos på sociale medier (f.eks. vores Facebookside og Facebookgruppe,  Instagram, LinkedIn) og med vores samarbejdspartnere i forbindelse med diverse events og oplæg (f.eks. kurser samt matchmaking aktiviteter med interne og eksterne aktører .

Deling af oplysninger sker for at skabe interesse for dig og dit teams ide og for at promovere SCIENCE Innovation Hub.

Vi behandler selvfølgelig dine oplysninger med omtanke og nødvendig fortrolighed, og du kan altid bede os slette de oplysninger, vi har registreret om dig.

Informationer om de aktiviteter, der foregår i regi af SCIENCE Innovation Hub bliver også brugt til statistik og ledelsesrapportering. Behandling af oplysninger i den forbindelse vil også foregå, efter du ikke er aktiv i SCIENCE Innovation Hub længere.

SCIENCE Innovation Hub forpligter sig til ikke uden dit udtrykkelige samtykke at videregive eventuelle fortrolige informationer, som vi måtte komme i besiddelse af som følge af dine aktiviteter i SCIENCE Innovation Hub. Dette gælder dog ikke, hvis SCIENCE Innovation Hub efter offentligretlige regler er forpligtet til at videregive informationerne. I det tilfælde vil du straks blive orienteret. Fortrolighedsforpligtelsen gælder heller ikke for informationer, som enten er offentlig tilgængelig eller bliver offentlig tilgængelige uden medvirken fra SCIENCE Innovation Hub. 

På Københavns Universitets hjemmeside finder du vores privatlivspolitik, her kan du læse mere om dine rettigheder.

Spørg endelig hvis der er noget, du vil vide mere om.

[1] General Data Protection Regulation – EUs databeskyttelsesforordning

English:
Firstly some information about GDPR[1], before you write about yourself, your idea and your team.

By delivering this application, you simultaneously give your consent to SCIENCE Innovation Hub handling and storing the information as described below. This “information” includes information from your application and potential other information that you subsequently give to SCIENCE Innovation Hub.

The information in the application is used to manage your membership in SCIENCE Innovation Hub, for example administration of admission cards, booking of experts, food and admission to events/Hubmeetings. We also show and share some information about you and your team (including your contact information) on a hubster posters, which we will put up in the hub and on our webpage (www.science.ku.dk/sciencehub), when we post information & photos on social media (for example on our Facebook page & Facebook group, Instagram, LinkedIn) and with our collaborators in relation to various events and presentations (for example on courses and matchmaking activities with internal and external people).

We share your information in order to create an interest in you and your team’s idea and in order to promote SCIENCE Innovation Hub.

We, of course, handle your information with careful consideration and necessary confidentiality, and you can always ask us to delete the information we have registered about you.

Information about the activities that are happening in the context of SCIENCE Innovation Hub will also be used in statistics and management reports. This will also happen when you no longer are active in SCIENCE Innovation Hub.

SCIENCE Innovation Hub agrees to not pass on potential confidential information that we may receive as a result of your activities in SCIENCE Innovation Hub without your explicit consent. However, this does not apply if SCIENCE Innovation Hub pertaining to public law is obliged to pass on the information. In this case, you will be informed immediately.
The confidentially is neither valid when it comes to information about you that is publicly accessible or will be publicly accessible without the involvement of SCIENCE Innovation Hub.

Find our privacy policy on University of Copenhagen’s webpage and read about your rights.

Please ask if there is anything, you would like to know more about.

[1] General Data Protection Regulation – EU’s law on data protection & privacy