3. februar 2017

Million-regn til unge talentfulde forskere

VILLUM FONDEN

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE, er igen i år topscorer på listen over modtagere af donationer fra VILLUM FONDENs ”Young Investigator Programme”. Syv ud af 16 forskere fra de danske universiteter og højere læreanstalter er fra SCIENCE på Københavns Universitet. De har fået et samlet beløb på næsten 63 millioner kr. ud af en donation på i alt 150 millioner kr fra Villum FONDEN. Pengene går til unge talentfulde forskere under 40 år indenfor tekniske og naturvidenskabelige forskningsområder. Hver forsker har modtaget mellem syv og 10 millioner kr. til deres projekter, som for SCIENCEs vedkommende strækker sig fra skadedyrsbekæmpelse til protein- og nanoforskning.

Det er 16 kvinder og mænd under 40 år fra de fem danske universiteter, der er blevet belønnet med ca. 150 mio. kr. til deres forskning. Programmet ”Young Investigator Programme”, blev indstiftet i 2011 for at sætte fokus på de yngre forskere, som ind imellem står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.

Professor og forskningsdirektør Thomas Sinkjær, VILLUM FONDEN, siger om donationen:

- VILLUM FONDEN har siden første gang, vi uddelte midler til de yngre forskere – 75 mio. kr. i 2012 – fordoblet satsningen. Resultatet er, at flere af de yngre forskere har opbygget selvstændige forskningsgrupper, og flere har kunnet tiltrække yderligere, attraktive forskningsmidler fx fra EU. Det er derudover glædeligt for fonden, at mange af forskerne pga. deres høje faglighed, efterfølgende har opnået fastansættelse ved et dansk universitet. Det bekræfter os i, at vi har set rigtigt ved at satse på de yngre forskere. De har de gode kreative ideer og kan levere forskning af høj, faglig kvalitet. Programmet opslås en gang hvert år, understreger Thomas Sinkjær.

Nedenfor listen over de syv modtagere af VILLUM FONDENs ”Young Investigator Programme”:

Knud Andreas Jønsson, adjunkt
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Bevilling: 10 mio. kr.

Projekt: Spredning, differentiering og artsdannelse af fugle i øsamfund.

Den overvældende mangfoldighed og fordeling af liv omkring os har forundret videnskabsfolk i århundreder. Dette projekt vil bestemme, hvordan bestande af fugle spredes og differentieres, og hvordan nye arter opstår og tilpasser sig til at danne de fuglesamfund, vi ser her på Jorden. Forståelsen for de processer, der styrer biodiversitet, har afgørende betydning for at kunne vurdere klimaændringernes indvirkning på livets mangfoldighed. Bevillingen vil finansiere to ph.d.-studerende, feltarbejde, DNA-sekventering og satellitsendere.

Ana Sofia Reboleira, postdoc
Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Bevilling: 7 mio. kr.

Projekt: HiddenRisk – udforskning af menneskelige aktiviteters påvirkning af biodiversiteten i underjordiske habitater.

Manglen på lys i det underjordiske miljø har givet anledning til et ejendommelig økosystem sammensat af arter, der har tilpasset sig dette særlige miljø. Dette projekt vil undersøge effekten af menneskeskabte forstyrrelser i de underjordiske økosystemer. Det skal tilvejebringe det første, globale perspektiv på, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker den stort set ukendte og ekstremt skrøbelig underjordisk biodiversitet på vores planet. Bevillingen vil finansiere en ph.d.-studerende, en postdoc samt indkøb af nyt udstyr.

Thomas Just Sørensen, lektor
Kemisk Institut, Københavns Universitet

Bevilling:10 mio. kr.

Projekt: Kortlægning af lanthanid ionernes unikke kemi.

Bevillingen fra Villum fonden gør det muligt at hyre tre PhD studerende, to postdocs og købe et nyt spektrofotometer. Vi skal sammen arbejde for at øge forståelse af den molekylære struktur omkring lanthanid ioner i opløsning. Det er vigtigt, da strukturen styrer præcis, hvilke egenskaber det enkelte lanthanid har. Vores nye forståelse af sammenhængen mellem struktur og egenskab skal udnyttes til at effektivisere udvindingen af råstoffer og til lave nye diagnostiske værktøjer.

 

Kirsten Marie Ørnsbjerg Jensen, lektor
Nano-Science Center & Kemisk Institut, Københavns Universitet

Bevilling: 10 mio. kr.

Projekt: Strukturel karakterisering af uorganiske nanoclustre: Materialekemi mellem molekyler og partikler.

De seneste års forskning i nanovidenskab har gjort det muligt at fremstille nanomaterialer med næsten atomar præcision, hvilket giver mulighed for udvikling af ny teknologi til energiomdannelse og -opbevaring.  For at udnytte disse nye materialer er det essentielt at opnå viden om nanopartiklernes atomare struktur og deres egenskaber. I dette projekt vil vi bruge nye, avancerede røntgenspredningsmetoder til at studere nanomaterialer. Bevillingen giver midler til tre ph.d.-studerende, en postdoc og et røntgendiffraktometer.

 

Fernando Geu-Flores, adjunkt
Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), Københavns Universitet

Bevilling: 10 mio. kr.

Projekt: Vejen til bæredygtig europæisk proteinproduktion.

Lupiner har som afgrøde stort potentiale i produktionen af proteiner, men brugen af lupinbønner til mad og dyrefoder er begrænset på grund af de giftige alkaloider, som planten overfører til bønnerne. Viden om, hvordan alkaloiderne produceres og transporteres, kan bane vejen for en produktion af lupinplanter, som fastholder alkaloiderne i plantevævet og derved producerer giftfrie bønner. Bevillingen skal understøtte to postdocs og en ph.d.-studerende i at undersøge biosyntesen og transporten af alkaloider i lupinplanter.

Læs yderligere: https://plen.ku.dk/nyheder/nyheder-2017/forskere-skal-knaekke-koden-for-de-giftige-lupinboenner/

Jacob Lewis Bourjaily, lektor
Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Bevilling: 7,4 mio. kr.

Projekt: Beregning af spredningsamplituder.

Mit forskningsprojekt har som mål at radikalt ændre den måde, hvormed vi forstår og bruger kvantefeltteori til at beregne forudsigelser for partikelfysik-eksperimenter, de såkaldte sprednings-amplituder. For disse størrelser er lærebogsmetoderne ikke kraftfulde nok, og ikke længere benyttet af eksperterne. I mit forskningsprojekt vil jeg bringe den revolution i vor forståelse, som foregår i disse år et skridt videre og udvide de nye metoder til mere generelle teorier. Min bevilling skal bl.a. bruges til at ansætte to post-docs og en PhD studerende for at bidrage til dette ambitiøse program.

Kenneth Agerlin Halberg, Postdoc
Biologisk Institut, Københavns Universitet

Bevilling: 8.690.281 kr.

Projekt: Skadedyrsbekæmpelse.

En af de største udfordringer i det 21. århundrede er at sikre, at vi kan brødføde den voksende verdens befolkning. Skadedyrsbekæmpelse af biller er afgørende for vores fødevareproduktion, men traditionel kemisk bekæmpelse er skadelig for både mennesker og miljø. I dette projekt vil vi identificere og karakterisere den hormonelle kontrol af ion- og væskebalancen i biller med henblik på at udforske mulighederne for at bruge rationelt designede billehormoner som en ny og miljøvenlig metode for skadedyrsbekæmpelse.

Billeder fra prisoverrækkelsen