27. august 2015

Forbud mod udsmid af fisk kan koste – på kort sigt

EU-forbuddet mod at smide fisk ud kan på kort sigt føre til at, fiskeriets økonomi bliver negativt påvirket, viser nye beregninger fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet. Tabet kan imidlertid reduceres betydeligt, hvis landingsforpligtelsen bliver fulgt op af andre tiltag, som lavere mindstemål og kvoteudvidelser.

Et væsentligt formål med den seneste reform af EU’s fiskeripolitik er, at færre fisk bliver smidt ud. Derfor indføres i disse år en forpligtelse til at lande al fisk, som bliver fanget.

”Vi har regnet på de senest tilgængelige tal og statistikker, og overordnet set er det tydeligt, at det danske erhvervsfiskeri på kort sigt bliver ramt på økonomien af det såkaldte discard-forbud,” siger professor Peder Andersen, som er en af forfatterne bag rapporten.

”Men samtidig har vi set på nogle scenarier, som tager udgangspunkt i, at forskellige regler ændres. Hvis mindstemålene på nogle arter sænkes, så fisk under de nuværende mindstemål ikke fortrænger den salgbare fangst, ville det hjælpe på økonomien. Ligeledes vil en opskrivning af kvoterne, så de dækker hele den tidligere fangst, altså både det, som blev landet, og det, som blev smidt ud, kunne resultere i et positivt nettoresultat,” fremhæver Peder Andersen.

Forskerne bag rapporten har også set på scenarier, hvor fiskerne antages at ændre adfærd, der betyder en reduktion i, hvor stor del af fangsten, de smider ud. Her viser analysen, at adfærdsændringer kan nedbringe de potentielle tab betydeligt i de tilfælde, hvor kvoterne ikke opskrives.

Samlet set viser beregningerne også, at udsmidsforbuddet får størst negativ effekt på omsætning og økonomi i Østersøen og især i Kattegat/Skagerrak, mens forbuddets betydning ifølge beregningerne vil være relativt lille i Nordsøen. Rapporten peger også på, at det vil være de små og mellemstore trawlere, som bliver mest påvirket.

Analyserne og beregningerne i rapporten har fokus på de kortsigtede effekter af landingsforpligtelsen, idet der ikke er datagrundlag for at beregne de langsigtede effekter.

”Vi vurderer imidlertid, at der i forbindelse med landingsforpligtelsen på lang sigt kan være flere potentielt gavnlige erhvervsøkonomiske effekter, og også bredere samfundsøkonomiske forbedringer,” påpeger Peder Andersen.

Hent rapporten 'Analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser af discardforbuddet' her