18. juni 2015

EU-projekt viser vej til bæredygtig udnyttelse af Europas landskaber

Europas landskaber

Hvordan skal Europas landskaber se ud i 2040? Hvor vil vi bo og arbejde, og hvordan vil vi afbalancere behovet for at beskytte naturområder med arealbehov til byvækst, landbrug og skovbrug? Det er den slags strategiske spørgsmål, som det EU-finansierede VOLANTE-projekt har beskæftiget sig med i de sidste 5 år.

Gundsø

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, har deltaget i projektet sammen med 13 andre europæiske forskningsinstitutioner, og de har analyseret hvilke ændringer, der er sket i de europæiske landskaber. Resultaterne er blevet brugt til at identificere veje til en bæredygtig udnyttelse af landskaberne i fremtiden.

Et af nøgleresultaterne i projektet er, at Europas landskaber generelt er stabile, og at der overordnet set kun er sket mindre ændringer. Ændringerne skyldes ofte en intensivering af arealanvendelsen, som f.eks. større gødningsforbrug eller øget kunstvanding. I sjældnere tilfælde skyldes ændringer i landskaberne, at der er sket et skift fra én arealtype til en anden f.eks. fra skov til landbrug. Inden for landbrugssektoren er der imidlertid sket en stor nedgang i landbrugsarealet, som blev reduceret med 5 mio. ha mellem 2000-2007 - det svarer til en nedgang på 3 %. Det er interessant at bemærke, at nedgangen blev opvejet af, at EU’s globale ”fodaftryk” i samme periode voksede med et tilsvarende areal. Med fodaftryk menes det areal, som anvendes i et andet land til at producere afgrøder, der sælges i Europa.

På et regionalt niveau kunne forskergruppen identificere to typer af ”hotspots”: mere intensiv arealanvendelse i områder med stort dyrkningspotentiale i Vesteuropa kontra mere ekstensiv arealanvendelse i marginale områder. Marginale områder betyder i denne sammenhæng tørkeramte områder, bjergegne eller egne med store socio-økonomiske udfordringer som f.eks. i de tidligere socialistiske lande i Østeuropa.

Roadmap for Europas fremtidige landskaber

De mange data og resultater er blevet brugt til at fremstille et ”Roadmap” for fremtidens planlægning af en bæredygtig udnyttelse af Europas landskaber. Planens styrke er, at den viser konsekvenserne ved at vælge forskellige ruter på vejen. F.eks. kan den vise, hvad øget prioritering af europæisk selvforsyning med fødevarer eller det modsatte - øget samhandel med andre verdensdele - vil have af betydning for Europas landbrugs- og naturarealer.

Parallelt med forskernes scenariearbejde har en udvalgt gruppe af eksperter og politikere, der tilsammen repræsenterer centrale sektorinteresser (landbruget, forbrugere, planlæggere), identificeret tre visioner for fremtidens Europa, som ”guiding principles” for fremtidens fysiske planlægning.

I projektets afsluttende fase har man bragt de to dele af forskningen sammen, for at se hvordan forskernes viden, der er repræsenteret i de forskellige scenarier, matcher med eksperterne og politikernes tre fremtidsvisioner. Dette repræsenterer endnu en ny og spændende dimension i måden at opbygge et forskningsprojekt, hvor flere typer af viden og erfaring bringes i spil sammen.

Et centralt budskab er, at der er mange politikker og sektorer, som har indflydelse på fremtidens landskaber, selvom de i udgangspunktet ikke er rettet mod regulering eller planlægning af arealanvendelsen. Desuden er der stor forskel på, hvordan forskellige politikker konkret implementeres i EU’s medlemslande. Der er derfor behov for et ”rumligt tjek” af EUs lovgivning og implementering, for at sikre, at den ikke får utilsigtede konsekvenser.

Viden til VOLANTE-projektet er indsamlet fra mange kilder - fra analyser af historiske data over arealanvendelse over spørgeskemaundersøgelser med landmænd til satellitbilledanalyser og modelkørsler over forskellige udviklingsscenarier. Fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning deltog lektor Søren Kristensen, professor Anette Reenberg, lektor Anne Gravsholt Busck, lektor Martin Rudbeck Jepsen, Phd Ann-Sofie Richardt, Postdoc Jens Peter Vesterager  i projektet.

Kontakt: Lektor Søren Kristensen, e-mail sk@ign.ku.dk, telefon 3532 2523

Se mere om Volante-projektets visioner for fremtidens landskaber i Europa:
 

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring