21. august 2013

Kommentar fra dekan John Renner Hansen

OPUS, Politiken

I forbindelse med dagens omtale af Forskningscenter OPUS i Politiken og på videnskab.dk finder dekan på SCIENCE, John Renner Hansen, anledning til at komme med følgende udtalelse:

 

I større forskningsprojekter er det god praksis, at forskerne giver input og kommer med kommentarer til de artikler, som udgives med afsæt i forskningsgrupperne. Sådan er det også foregået i Forskningscenter OPUS. Denne procedure har til hensigt at få artikeludkastene kvalificeret og videnskabeligt styrket, inden de sendes til videnskabelige tidsskrifter.

Opgaven er konkret at sikre, at publikationernes analyser eksempelvis er udført korrekt, at der er belæg for konklusionerne, og at det foregår redeligt i henhold til internationale regler. Proceduren sikrer yderligere maksimal vidensdeling internt i projektet, herunder også med henblik på at sikre optimal udnyttelse af de tilgængelige data og resultater fra projektet. 

 Da OPUS er tværvidenskabeligt, og forskerne hver især trækker på andre forskeres undersøgelsesdesign, så har det stor værdi for videnskaben, at alle manuskripter gennemgår en grundig og kritisk gennemlæsning, før de indsendes til tidsskrifterne. 

Samtidig skal det understreges at, i tilfældet OPUS, er det i sidste ende altid op til den enkelte forsker, hvad de enkelte artikler konkluderer. 

Det er min erfaring, at der generelt er rigtig fin tilfredshed med sådanne ordninger. Særligt blandt ph.d.-studerende, som jo endnu ikke er færdiguddannede som forskere, og som derfor generelt er taknemmelige for input fra deres mere erfarne kolleger.

Redelige og uafhængige resultater fra OPUS

Jeg har fuld tiltro til, at de resultater, der publiceres fra Forskningscenter OPUS, er redelige og som sådan uafhængige af økonomiske og private interesser. Projektansøgningen, og dermed det videnskabelige indhold i projektet, blev inden opstarten vurderet af internationale reviewere ligesom projektets videnskabelige indhold er fulgt og vurderet af et internationalt videnskabeligt Advisory Board. Yderligere gennemgår hver enkelt videnskabelig artikel, som publiceres fra OPUS et internationalt peer review. 

I forbindelse med sagen om Arun Micheelsens artikler og ph.d. er kritikken ny og meget overraskende for os. Som en følge af dagens omtale har der været dialog med professor Lotte Holm, der var Arun Micheelsens ph.d-vejleder og samtidig medlem af styregruppen i OPUS. Hendes kommentar til sagen var følgende: 

”Jeg anfægter ikke Aruns personlige oplevelse, men fastholder at der efter min mening ikke har været nogen indskrænkning i forskningsfrihed, ingen anfægtelse af resultater - kun af fortolkninger - og at der ikke er sat hindringer for, at resultaterne er blevet publicerede.”  

Politiken skriver yderligere den 23. maj, 2013, at Arun Micheelsen har udtalt, at han var glad for, at de øvrige forskere i OPUS bidrog med gode faktuelle indspark til hans videnskabelige arbejde:

”I Arun Micheelsens tilfælde accepterede han efter nøje overvejelser at udvide forfatterskabslisten med de to forskningsmedarbejdere. Det er han glad for i dag, da det viste sig, at de kunne bidrage med gode faktuelle indspark til artiklen.” 

Kritisk og uafhængig forskning

Ud fra dette vurderer jeg, at styregruppens kommentarer til Aruns artikler på god, videnskabelig vis har haft til hensigt at få artiklerne kvalificeret og videnskabeligt styrket, inden de blev sendt til videnskabelige tidsskrifter, og at disse diskussioner og denne praksis har været medvirkende til at sikre, at der leveres kritisk og uafhængig forskning fra SCIENCE – Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.