19. december 2012

Askeproblemer med biobrændsel skal løses

Brugen af biobrændsel i kraft/varmeværker øges voldsomt. Øget brug af biobrændsel giver samtidig mere aske fra forbrændingen. Bl.a. på grund af sit indhold af tungmetaller betragtes bio-asken i dag som et affaldsstof, der kun må tilbageføres til jorden i små mængder. 

Forskere fra Biologisk Institut, Københavns Universitet har fået en stor forskningsbevilling af Det Strategiske Forskningsråd og Hede-Danmark til at undersøge mulighederne for at tilbageføre mere aske fra biobrændsel til jorden på forsvarlig vis, så det bliver bæredygtigt både for naturen og økonomien. Projektet skal i første omgang undersøge, hvorvidt næringsstofferne i asken fra biobrændsel kan anvendes uden skadevirkninger.

Professor Søren Christensen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet er koordinator for projektet og siger: ”Vi skal undersøge de toksikologiske aspekter ved at tilbageføre bio-asken fra kraft/varmeværker til de skove og marker, hvor planterne bliver dyrket. Ved anvendelse af biobrændsel fra energiskove, fjernes der en del næringsstoffer fra jordbunden. Det vil være særdeles hensigtsmæssigt at kunne tilbageføre disse næringsstoffer til energiskovene i form af bio-asken”.

Bæredygtighed med modifikationer
Der afbrændes biobrændsel fra træ i et omfang, der giver 50.000 tons aske pr. år i Danmark, hvilket forventes at stige med 20.000 tons inden 2020. I dag sendes størstedelen af denne aske til deponering udenlands, pga. frygtede giftstoffer i bio-asken, heriblandt cadmium. Transporten af denne bio-aske er en betydelig økonomisk byrde for varme/kraftværker samtidig med, at den CO2 neutrale gevinst ved biobrændsel reelt er i alvorlig fare.

Alle har interesse i at øge bæredygtigheden – både for naturens skyld og for økonomien. De små varmeværker har i særdeleshed stor interesse i en mere økonomisk fornuftig løsning og bæredygtig brug af asken, da de ikke har mulighed for at transportere asken udenlands på samme måde som de større kraftværker. Og når regnestykket sidestilles med, hvor mange næringsstoffer der går tabt i naturen ved produktion af biobrændsel, er der grund til at revurdere, hvordan bio-asken kan genanvendes i stedet for at bortskaffes.

Jordens næringsstoffer bliver smidt i affaldsspanden
Bio-aske består hovedsagligt af gode plantenæringsstoffer, som bør kunne genbruges. I dag smides gode næringsstoffer svarende til 21 kg pr. hektar i skraldespanden hvert år, og alle disse gødningstoffer er ellers begrænsede ressourcer i naturen.

Forskningsprojektet skal derfor undersøge, om der er asketyper og plantager, hvor der ikke er nogen  toksikologiske problemer med tilbageførsel af bio-asken. Professor Søren Christensen tilføjer ”Nu skal vi foretage diverse toksikologiske tests på jordbundsorganismer, og risikoen for opkoncentrering og eksport af giftstoffer gennem fødekæden skal undersøges.  Herved finder vi ud af, om man kan genanvende de gode næringsstoffer ved at føre dem tilbage til den natur, hvorfra de i sin tid blev fjernet”.

Formålet med projektet er primært at få brug af biobrændsel til at nærme sig den bæredygtighed og CO2 neutralitet, som oprindeligt var hensigten.

Kontaktdata
Professor Søren Christensen, Sektion for Terrestrisk Økologi, Biologisk Institut, Københavns Universitet, tlf. 3532 2160, mail: schristensen@bio.ku.dk
Kommunikationsmedarbejder Helle Blæsild, Biologisk Institut, tlf. 2875 2076, mail: helleb@bio.ku.dk

Det Strategiske Forskningsråd og Hede-Danmark har givet en bevilling på 21 mDKK over 5 år til projektet, som koordineres af professor Søren Christensen, Biologisk Institut. Øvrige deltagere er Skov & Landskab, Købenahvns Universitet, DTU Vand og Miljøteknologi, GEUS Geokemi, Aarhus Universitets Biosciences, universiteterne i Lund og Helsinki, DONG, lokale varmeværker i Assens og Trustrup, Dans Fjernvarme, Dansk Skovforening og Miljøstyrelsen. Læs mere om projektet.Følgende billeder stammer fra Simon Skov og Morten Ingerslev:
Forbehandling og recirkulering af flisaske. Skov & Landskab 139

Asken vendes og vandes

 

Askebunke