2. august 2018

Danmark forfra

Hvorfor ser landskabet ud som det gør? Og er det overhovedet vigtigt at vide, hvordan istiden skabte rumlig variation i den danske jordbund? Forløbet har til hensigt at øge elevernes forståelse af, hvordan det danske landskab er bygget op, og hvordan denne viden kan anvendes i forbindelse med grøn omstilling. Vi kigger på, hvordan istiden har påvirket fordelingen af ler- og sandjord i Danmark, og hvilken forskel der er på de forskellige jordtypers udbytte i landbruget.  Derudover får eleverne mulighed for at sætte jordbund i et samfundsrelevant perspektiv og prøve kræfter med rumlig planlægning af et bæredygtigt Danmark.

Selve besøget:

Til dette forløb medbringer vi selv de fleste materialer, dog vil der være brug for tavle, kridt og lærred til projektor. Det er også vigtigt at en lærer er til stede under undervisningen. Læreren må meget gerne deltage aktivt under gruppearbejde, og hvis der er særlige hensyn der skal tages i forbindelse med dannelse af arbejdsgrupper, vil vi selvfølgelig gerne imødekomme dette.

Vi prøver at inddrage eleverne så meget som muligt gennem forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste er, at eleverne tager del i aktiviteterne og selv får prøvet kræfter med naturvidenskaben! I forløbet "Danmark forfra" gennemgår eleverne følgende emner:

 • Hvad er jord?
 • Hvilke jordtyper findes der, og hvordan kan man skelne imellem dem?
 • Hvordan spiller jordtype og landbrug sammen?
 • Hvor kommer jorden i Danmark fra?
 • Hvordan så Danmark ud under istiden, og hvordan har denne præget landskabet i dag?
 • Danmark forfra-spillet: Hvordan kan man tage hensyn til landskabet og jordbunden i forbindelse med byplanlægning.

Følgende praktiske opgaver vil blive stillet:

 • Eleverne skal i fællesskab undersøge de teksturmæssige forskelle på ler- og sandjord.
 • Danmark forfra-spillet: Eleverne skal i grupper arbejde med, hvordan man kunne planlægge Danmarks byer og infrastruktur ud fra et klimavenligt perspektiv.

Kompetencemål:

 • Perspektivering: Eleven kan perspektivere geografi (natur/teknologi for mellemtrinnet) til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.
 • Kommunikation: Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi.

Færdigheds- og vidensmål:

Naturgrundlag og levevilkår:

 • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse.
 • Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion.

Demografi og erhverv:

 • Eleven kan analysere befolknings- og erhvervsudviklings betydning for bæredygtig udvikling.

Natur og miljø

 • Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt

Perspektivering i naturfag:

 • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.

Formidling:

 • Eleven kan diskutere enkle problemstillinger om natur og teknologi.

Læringsmål:

 • Eleven lærer om sidste istid, og hvordan denne har påvirket det danske landskab i dag.
 • Eleven lærer at bruge naturfaglig viden i et samfundsfagligt perspektiv, herunder bæredygtig anvendelse af landskabets naturressourcer.
 • Eleven lærer at kende forskel på ler- og sandjord, samt hvordan disse forskelle påvirker naturforvaltning og landbrug.

Centrale Faglige Begreber:

Istid, randmoræne, smeltevandsslette, ler- og sandjord, klimatilpasning og fødevareproduktion.

Efter besøget:

Vi tilstræber, at hver elev bliver udfordret fagligt og bliver introduceret til nogle af kerneområderne inden for geografiens verden. Efter besøget er der mulighed for at hente efterbehandlingsmateriale fra vores hjemmeside, som skal hjælpe lærere og elever til at udforske emnet yderligere.

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.