Procedure for undervisningsevaluering

Evalueringen af fakultetets undervisningsudbud er afgørende for at sikre en løbende udvikling og kvalitetssikring af fakultetets uddannelser. Som et led i fusionen mellem Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Biovidenskabelige Fakultet skal de to tidligere fakulteters procedurer for undervisningsevaluering harmoniseres således, at undervisningsevalueringen ved SCIENCE er entydig og gennemsigtig for de implicerede parter. Arbejdet med at harmonisere procedurerne er påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af 2013.

Den uafsluttede harmonisering af proceduren for undervisningsevaluering betyder, at fakultetet pt. anvender de to tidligere fakulteters procedurer opdelt efter uddannelsernes tidligere fakultære tilhørsforhold. Begge procedurer er velfungerende og kendte af de involverede parter på de enkelte uddannelser. Den samlede undervisningsevaluering på SCIENCE’s uddannelser sker således stadig på et kvalificeret grundlag.

Fælles for de to nuværende procedurer er, at de skal sikre, at SCIENCE lever op til:

  • Københavns Universitets udviklingskontrakt og den strategiske handleplan.
  • Københavns Universitet fælles procedure for undervisningsevalueringer og offentliggørelse
  • Akkrediteringsrådets kriterier.
  • Lov om åbenhed og gennemsigtighed i uddannelse og undervisning

De fælles grundlæggende principper for undervisningsevalueringerne ved SCIENCE fremgår af de to procedurebeskrivelser og omfatter:

  • Arbejdsdeling inden for uddannelsesledelsen
  • Kvalitetsstandard
  • Fælles evalueringsredskaber
  • Rammer for planlægning og gennemførsel
  • Rammer for opfølgning og offentliggørelse

Procedurer for uddannelser – tidligere forankret på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Procedurer for uddannelser – tidligere forankret på Det Biovidenskabelige Fakultet