Akkrediteringer

Bachelor-, kandidat- og masteruddannelser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet akkrediteres af Akkrediteringsrådet efter indstilling fra ACE Denmark.

Nye uddannelser akkrediteres med henblik på universitetets fremtidige udbud af de pågældende uddannelser. Eksisterende uddannelser akkrediteres med henblik på universitetets fortsatte udbud af de pågældende uddannelser.

Uddannelserne vurderes ud fra en række kriterier om relevans og kvalitet, der behandles underfølgende overskrifter:

  • Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet
  • Forskningsbaseret uddannelse 
  • Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring

Kvalitetssikring af akkrediteringsprocesser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet sker i henhold til Københavns Universitets interne kvalitetssikringspolitik for uddannelser. I forbindelse med akkrediteringsprocesserne skal politik og procedure sikre, at det kan dokumenteres over for ACE Denmark, at uddannelserne lever op til kriterierne. Internt på KU sikrer politik og procedure endvidere den ledelsesmæssige og organisatoriske forankring og en hensigtsmæssig samlet sammensætning af KUs samlede uddannelsesportefølje.

Ansøgninger om akkreditering af nye uddannelser udarbejdes af dekanen i dialog med de relevante studienævn, studieledere og institutledelser, koordineres og drøftes blandt fakultetsledelserne og med studenterorganisationer i KUs Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR), og godkendes forud for fremsendelsen til ACE Denmark af KUs ledelse. Ansøgningerne følger både SCIENCE’s årshjul og KU’s årshjul for udvikling af nye uddannelser. Akkrediteringsrapport fra ACE Denmark tilgår studienævn, studieledere og institutledelser med henblik på udarbejdelse af studieordning, etablering af udbud af undervisning mv.

I forbindelse med akkrediteringer af eksisterende uddannelser varetages rapportering og dialog med ACE Denmark af dekanen i tæt samarbejde med studielederen for de pågældende uddannelser og ledelserne for de institutter, hvis faglige miljøer varetager undervisningen på uddannelserne. Akkrediteringsrapporter fra ACE Denmark tilgår studienævn, studieledere og institutledelser med henblik på opfølgning i forbindelse med revision af studieordninger, udvikling af undervisning mv.

Akkrediteringsrådets afgørelser kan ses på ACE Denmarks hjemmeside.