Læringsressourcer og støtte til de studerende

 1. Procedure for studiestart
 2. Procedure for studie- og karrierevejledning
 3. Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer
 4. Indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer
 5. De studerendes forskningskontakt
 6. Sikring af det internationale miljø

Procedure for studiestart

Studieintroduktion til bachelorstuderende
Struktur og ansvar
Studieintroduktion på bacheloruddannelser på SCIENCE er delt mellem institut- og fakultetsniveau. Introduktionen tager udgangspunkt i KU-retningslinjer og rammer for studiestart, som findes på hjemmesiden:

https://uddannelseskvalitet.ku.dk/kvalitetssikring/faelles-retningslinjer/studiestart/

og på KUnet, hvor de findes i mere detaljeret form:

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/uddannelsesadm/studievejledning/studiestart/Sider/default.aspx

Studieintroduktionen er defineret som perioden fra campusdagene til og med de første to blokke af de studerendes uddannelse. Aktiviteter og tilbud til de nye studerende skal både være curriculære og ekstracurriculære. Ansvaret for de enkelte dele er beskrevet i en governancemodel. Tiden er inddelt i 2 perioder:

Velkomsten: fra optagelsesbrev til og med campusugen i uge 35.

Studieintroduktionen: fra undervisningsstart i uge 36 til og med blok 2.

Dekanen har uddelegeret det overordnede ansvar til prodekan for uddannelse, som således er overordnet ansvarlig for studieintroduktionen på SCIENCE.

På fakultetsniveau er SCIENCE Uddannelse, Sektion Studie- og karrierevejledning, ansvarlig for at facilitere og overordnet set koordinere studieintroduktionen på SCIENCE.

Studiestartskoordinatorens rolle
På institutniveau ligger ansvaret for studieintroduktionen hos viceinstitutleder for undervisning. På alle institutter er der ansat en studiestartskoordinator. Studiestartskoordinatoren har ansvaret for at udføre meget af arbejdet omkring det at planlægge og afholde studieintroduktionen. Studiestartskoordinatoren deltager også i studiestartsforum, som er et koordinerende udvalg mellem alle institutter og fakultetssekretariatet.

Ældre studerendes rolle i studiestarten
Hvert institut kan vælge at engagere ældre studerende (frivilligt eller lønnet) til at planlægge og udføre aktiviteterne i campusugen og evt. hyttetur sammen med studiestartskoordinatoren. Alle ældre studerende, der er involveret i studiestarten, skal skrive under på en samarbejdsaftale for at sikre, at forventninger og ansvar er godt afstemt.

Arbejdsdeling og opgaver
Arbejdet på institutterne består i at

 • planlægge og koordinere campusugen og eventuel hyttetur
 • udarbejde uddannelsesspecifikt indhold til studiestartssiderne
 • sikre at de enkelte uddannelser opfylder læringsmålene for studieintroduktionen i campusdagene
 • sikre at de enkelte uddannelser opfylder læringsmålene for studieintroduktionen i blok 1+2
 • følge op på evalueringer.

Arbejdet på fakultetsniveau ved SCIENCE Uddannelse, Sektion Studie- og karrierevejledning, består i at

 • indsamle viden fra forskning og praksis om studiestart og omsætte viden til strategier
 • facilitere forum for studiestartskoordinatorerne på institutterne
 • udvikle og opdatere studiestartssider som samlet informationskanal til alle nye studerende på SCIENCE
 • afholde oplæg i campusugen, der introducerer de nye studerende til livet som universitetsstuderende og til støttemuligheder
 • koordinere evalueringen af studieintroduktionen efter campusdagene
 • koordinere evalueringen af studieintroduktionen efter blok 1+2.

Kommunikation
Studiestartssiderne er den fælles informationskanal til nye bachelorstuderende på SCIENCE. Studiestartssiderne rummer information om alt det, de studerende skal vide og forholde sig til, inden de starter på uddannelsen. Det indebærer blandt andet information om introarrangementer og om hverdagen på uddannelsen.

Evaluering
Studieintroduktionen på bacheloruddannelserne bliver evalueret to gange om året:

 1. En evaluering efter campusdagene, hvor de studerende bliver spurgt til deres udbytte i forhold til læringsmålene for campusdagene.
 2. En evaluering efter blok 2, hvor de studerende bliver spurgt til deres udbytte i forhold til læringsmålene for blok 1+2.

Evalueringsrapporterne bliver sendt til viceinstitutledere for undervisning, som er ansvarlige for at behandle og agere på resultaterne.
SCIENCE Uddannelse ved Sektion Studie- og karrierevejledning har ansvaret for at sende rapporterne til institutterne. Resultaterne fra evalueringsrapporterne bliver brugt i planlægningen af den næste studiestart.

Studiestart for kandidatstuderende
KU’s rammer og retningslinjer for kandidatintroduktionen har 3 målgrupper. På SCIENCE har vi implementeret rammerne ved at dele velkomsten op  i 3 spor for at målrette tilbud og kommunikation de til forskellige grupper af studerende:

 1. at studere i DK - for internationale studerende
 2. at studere på KU og SCIENCE - for studerende der ikke tidligere har læst på SCIENCE
 3. at studere på en kandidatuddannelse - for alle nye kandidatstuderende

SCIENCE har udarbejdet studiestartssider til alle nye. Her er al information til de nye studerende samlet på én platform, for at lette orienteringen. Siderne er lavet i samarbejde mellem SCIENCE Uddannelse og institutterne via studiestartskoordinatorerne.

SCIENCE har desuden opsat en kommunikationsindsats med fokus på fastholdelse af nye kandidatstuderende. Kommunikationsindsatsen består af løbende information til de nye studerende i perioden fra de bliver tilbudt en plads og til de står på campus.

Kommunikationsindsatsen har det formål, at de studerende oplever en tilknytning til fakultetet fra ansøgning til studiestart, og dermed har en bedre start på deres uddannelse samt mindre risiko for at stoppe på uddannelsen, inden de er startet.

For nærmere beskrivelse af SCIENCE implementering af KUs rammer se her

For nærmere beskrivelse af kommunikationsindsatsen se kommunikationsindsats til fastholdelse af nye kandidatstuderende.

Procedure for studie- og karrierevejledning

Procedure for studie- og karrierevejledning på SCIENCE lever op til de fælles retningslinjer for kvalitetssikring af studie- og karrierevejledning på Københavns Universitet.

SCIENCE indsamler systematisk statistik om vejledning. Det sker ved, at sektion Studie- og karrierevejledning registrerer alle henvendelser, herunder blandt andet uddannelsestrin, uddannelse samt tema for vejledningen. Der registreres ikke personlige oplysninger. Derudover laves der tilfredshedsmålinger og indsatserne evalueres løbende på baggrund af den systematisk indsamlede viden.

Den viden og erfaring som sektion Studie- og karrierevejledning opsamler om de studerendes uddannelser og karriere er vigtig information og formidles tilbage til de respektive uddannelser via studielederne.

Derudover sørger Studie- og karrierevejledningen for at inddrage viden og erfaringer fra SCIENCEs aftagerpaneler i deres arbejde.

Understøttelse af læring, studieliv og fysiske rammer

For at understøtte de studerendes studieprogression og mindske frafald på uddannelserne tilbyder Studie- og karrierevejledningen vejledning i form af personlige samtaler eller vejledning via mail og telefon. Derudover udsendes der to gange årligt tilbud om samtaler til alle studerende, der er forsinkede. I samme forbindelse informeres de studerende om fakultetets forskellige andre tilbud. Studerende, der er mindst 60 ECTS-point forsinkede, inviteres løbende til en samtale.

Herudover afholder fakultetet en række kurser og værksteder for de studerende (SPOTevents), hvor fokus eksempelvis er på studieunderstøttende teknikker som fx studieplanlægning og oplægs- og eksamensteknik. Et andet tema er karriere med fokus på karriereparathed.

Hvert 3. år foretages der en undervisningsmiljøvurdering (UMV). Kortlægningen af studiemiljøet administreres på KU-niveau og resultaterne af studiemiljøundersøgelsen behandles centralt på KU og på de enkelte fakulteter, hvor der udarbejdes handleplaner med fokus på forbedring af fakultetets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø som følge af undersøgelsens resultater. Se mere om undervisningsmiljøvurdering på KU-niveau.

På SCIENCE drøftes resultaterne i styregruppen for SCIENCE Studiemiljøsatsning (se nedenfor) og i Ledelsesteam, undervisningsudvalg, studienævn, dialogforum, studielederkredsen, fakultetets arbejdsmiljøudvalg samt af SCIENCE Administrationsforum (fakultetssekretariatets chefer og institutternes administrationschefer), og der udpeges og aftales temaer og indsatsområder, der efterfølgende arbejdes med på tværs af fakultetet. SCIENCE Uddannelse har ansvaret for, at der følges op på resultaterne, og at de drøftes i de relevante fora.

På SCIENCE har institutlederen ansvaret for instituttets opfølgning på resultaterne på de enkelte uddannelser samt udarbejdelsen af handlingsplan, herunder involvering af de institutter, der samarbejdes med, om de respektive uddannelser. Arbejdet med UMV er derfor med til at gøre en reel forskel for studiemiljøet på SCIENCE.

Strategisk satsning for et endnu bedre studiemiljø
Fakultetet iværksatte SCIENCE studiemiljøsatsning 2014-16, der skulle skabe et markant løft af studiemiljøet og opfølgningen på UMV er en integreret del af studiemiljøsatsningen. Studiemiljøsatsningen var og er en konkret udmøntning af KU's studiemiljøstrategi ” Strategi for studiemiljø 2014-16 – vej til bedre læring” og SCIENCE delstrategi for uddannelse. Formålet er at realisere målene i SCIENCE delstrategi og KUs studiemiljøstrategi og dermed løbende udvikle og understøtte et godt og attraktivt studiemiljø på SCIENCE.

Arbejdet med studiemiljø koordineres af en styregruppe med institutrepræsentanter, studenterrepræsentanter og repræsentanter fra fakultetet. Styregruppen sekretariatsbetjenes af SCIENCE Uddannelse. 

Til toppen

Indflydelse på studiemiljø og læringsressourcer

De studerende ved SCIENCE har indflydelse på deres studiemiljø via de lokale fagråd og via de studerendes repræsentanter i styregruppen for studiemiljøsatsningen. Derudover har de studerendes organisation SCIENCErådet ansvar for uddeling af studiemiljøpuljen 2016, som hvert år uddeles til studiemiljøprojekter på SCIENCE.

På SCIENCE inddrages de studerende også på forskellig vis i de processer, hvor studieordninger, undervisning og undervisningsmiljø evalueres og udvikles. Gældende for de fagspecifikke studieordninger involveres de studerendes repræsentanter gennem deres virke som medlem af et af fakultetets studienævn. Ved undervisningsevalueringer inviteres alle studerende til at deltage i besvarelsen af disse og studenterrepræsentanter sidder med i undervisningsudvalgene, hvor de udover at tage del i evalueringen af det faglige indhold og formidling også har mulighed for at komme med bemærkninger til de fysiske rammer, læringsressourcer m.m.

De studerendes forskningskontakt

Undervisningen på SCIENCE bygger på forskningsbaseret grundviden og aktuelle forskningsindsigter. De studerende tilegner sig relevante forskningsmetoder og videnskabelige teorier, så de selv bliver kvalificerede til at bidrage til forskningen på deres fagområde.

De studerendes forskningskontakt vurderes årligt i såvel uddannelsesredegørelser som uddannelsesevalueringer. Det måles blandt andet gennem STÅ/VIP ratio. Den skal dog ses i sammenhæng med den samlede mængde af data om uddannelsen og indgår som et led i at vurdere uddannelsens kvalitet og relevans.


Sikring af det internationale miljø

SCIENCE arbejder målrettet med at sikre og udvikle et internationalt studiemiljø, hvilket bl.a. udgøres af fakultetets engelsksprogede kandidatuddannelser og af antallet af internationale studerende, hvor ca. en tredjedel af fakultetets kandidatstuderende er udenlandske studerende. Det internationale miljø spiller således en stor rolle, og de studerende sikres mulighed for at indgå i et sådan på fakultetet samtidig med, at de sikres mulighed for at rejse ud, idet der i studieordningerne er indtænkt såkaldte mobilitetsvinduer.

SCIENCE Uddannelse har ansvaret for at informere de studerende om deres muligheder for studie- eller praktikophold i udlandet. Informationsformidlingen sker gennem flere kanaler: via de fagspecifikke uddannelseswebsider på KUnet, hvor de studerende nemt finder vejledning, ansøgningsskemaer og frister; SPOT-arrangementer og ansøgningsværksteder, der afholdes på både dansk og engelsk samt studie- og karrierevejledning i Studenterservice-regi.

Det internationale studiemiljø på SCIENCE understøttes af de engelsksprogede uddannelseswebsider og medarbejderintra på KUnet, hvor udenlandske studerende og undervisere finder let tilgængelig information og klar vejledning om studieadministrative forhold. Fakultetets kandidatuddannelser udbydes på engelsk og gældende er, at hele uddannelsen skal kunne gennemføres på engelsk, hvortil det sikres, at sprog i undervisning og eksamen samt undervisningsmateriale er på engelsk. Kvalitetssikringen af den engelsksprogede undervisning understøttes af Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP), der tilbyder det videnskabelige personale sproglig kompetenceudvikling.

 

Til toppen