Bedømmelse af de studerende

På SCIENCE informeres de studerende via uddannelseswebsiderne på KUnet. De studerende har her adgang til at orientere sig i de regler og procedurer, der gør sig gældende for den enkelte uddannelse samt for uddannelser generelt på SCIENCE.

Offentliggørelse af studieordninger og eksamensregler

Studieordninger gældende for det kommende studieår offentliggøres pr. 1. maj på hver af de fagspecifikke uddannelseswebsider. Herved målrettes informationen de enkelte uddannelser og de studerende kan orientere sig i, hvilke regler der gør sig gældende for netop deres uddannelse. I tilknytning hertil offentliggøres den fælles del af studieordningerne indeholdende regler, der gør sig gældende på tværs af alle uddannelser.

Undervisnings- og eksamensregler er ligeledes offentliggjort og tilgængelig via uddannelseswebsiderne.

Regler om eksamenssnyd og plagiering

SCIENCE’s regler om eksamenssnyd og videnskabelig uredelighed er baseret på Københavns Universitets regler om Disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved Københavns Universitet.

Via uddannelseswebsiderne på KUnet orienteres de studerende om regler og retningslinjer for hvornår, der er tale om eksamenssnyd, og hvordan dette undersøges samt konsekvenserne af snyd.

På medarbejderintra på KUnet forefindes procedure for håndtering af eksamenssnyd og plagiering, hvoraf der fremgår vejledning til håndtering af opstået mistanke om snyd i forbindelse med undervisning eller eksamen.

Procedure for eksamensklager og anker

Studerende har mulighed for at klage over flere forskellige afgørelser, f.eks. eksamensbedømmelse, afgørelse på ansøgninger om dispensation og merit. De forskellige typer afgørelser har forskellige procedurer for klage- og ankemuligheder.

Procedure for eksamensklager og ankemuligheder er tilgængelig for de studerende på de fagspecifikke uddannelseswebsider samt for undervisere på medarbejderintra på KUnet.

Der opgøres årligt en eksamensklagestatistik over antal klager og anker. Denne statistik indgår i uddannelsesredegørelser og uddannelsesevalueringerog indgår også i den øvrige ledelsesinformation.